Publicacions

LLIBRE DR.OLIVER DE LA COL.LECIAi?? “CONA?IXER LA INDAsSTRIA”

La pA?rdua de posicions de la indA?stria catalana en el context europeu: transformacions estructurals de lai??i??expansiA? (1995-07) i efectesAi??de la crisi (2007-13)

PrA?leg: ConA?ixer la IndA?stria

Catalunya Ai??s un paAi??s amb una llarga tradiciA? industrial, vertebrada per un teixit impor- tant de PIMES i grans empreses, autA?ctones i multinacionals. Aquesta Pills tradiciA? industrial, que al llarg de decennis sai??i??ha concretat amb una important aportaciA? al PIB i ha encap- Ai??alat el rAi??nquing de generaciA? dai??i??ocupaciA?, ha vist com perdia forAi??a en els A?ltims anys com a conseqA?A?ncia del procAi??s de deslocalitzaciA? sorgit arran de la mundialitzaciA? i del creixement dels productes manufacturats en paA?sos de baixos costos laborals i escasses regles de protecciA? ambiental.

Ara bAi??, en els A?ltims anys i de forma creixent, es constata que el paradigma ai???dai??i??Ai??sia fAi??bri- ca del mA?nai???, comenAi??a a qA?estionar-se, i moltes sA?n les regions i paA?sos que estan obrint un procAi??s de reindustrialitzaciA?. Aquest procAi??s demana una nova i proactiva polAi??tica industrial per part de les torsemide shipping administracions, amb la finalitat de facilitar i donar suport al teixit industrial, intensiu en coneixement, i el manufacturer, com ja sai??i??estAi?? efectuant en altres Estats de la UniA?.

Aquest procAi??s de relocalitzaciA? Ai??s possible atA?s que Catalunya es troba en una situaciA? estratA?gica clau, ja que estAi?? situada geogrAi??ficament en el punt dai??i??entrada de les merca- deries a Europa; disposa dai??i??un adequat sistema de transport i logAi??stica; tAi?? una base indus- trial Ai??mplia, diversificada i adaptativa; i el seu volum creixent dai??i??exportacions evidencia un alt nivell de competitivitat. Ara bAi??, aprofitar aquest potencial implica disposar dai??i??una polAi??tica industrial efectiva, fonamentada per un costat en lai??i??anAi??lisi de la realitat industrial catalana, i per lai??i??altre en una major presA?ncia del sector industrial catalAi?? autA?cton en el disseny i lai??i??aplicaciA? de les actuacions. Tot valoritzant les capacitats del territori; afrontant els problemes reals de les PIMES, tals com Cheap la recapitalitzaciA?; reduint el seu endeuta- ment; possibilitant que el crA?dit flueixi, vertebrant una fiscalitat favorable; apropant la investigaciA? i la Universitat a les empreses; disminuint els costos energA?tics; fomentant la seva competitivitat i internacionalitzaciA?, i promovent la cultura emprenedora i indus- trial desenvolupant iniciatives de capital risc, especialitzades en el suport a nous empre- nedors. Tot un conjunt de reptes complexes perA? assumibles.

La FundaciA? per la IndA?stria Ai??s conscient que la clau imprescindible per sortir de la Purchase crisi Ai??s generar ocupaciA?. Aquesta generaciA? dai??i??ocupaciA? obliga a disposar dai??i??empreses capa- ces de competir en un mA?n global: exportar esdevAi?? el fonament de la reactivaciA? eco- nA?mica. Competir en un mA?n global i generar ocupaciA? sA?n dos requeriments que sols esdevindran possibles en un sector industrial fort, innovador, productiu i compromA?s amb el paAi??s.

ConseqA?entment a aquestes conviccions, la FundaciA? desenvolupa tot un conjunt dai??i??ac- tivitats, entre les quals destaquen aquelles associades a overnight pharmacy dilucan aportar informaciA? rigorosa i

proscar costco

actualitzada i encaminades a facilitar el disseny, desenvolupament i gestiA? de les polAi??tiques Cheap industrials eficients i eficaces. En aquesta lAi??nia es posa en marxa la colAi??lecciA? ConA?ixer la InAi?? dA?stria, el primer llibre de la qual Ai??s el present llibre ai???La pA?rdua de posicions de la indA?stria catalana en el context europeu: transformacions estructurals de lai??i??expansiA? (1995-07) i efectes de la crisi (2007-13)ai???, sorgit del treball de recerca i documentaciA? del Dr. Josep Oliver. Un llibre que ens permet conA?ixer quin Ai??s lai??i??estat de la indA?stria desprAi??s de 7 anys de crisi i de continuada destrucciA? de teixit productiu.

Una colAi??lecciA? que sorgeix des del rigor, i lai??i??objectivitat. Una colAi??lecciA? per aportar visiA?, in- formaciA?, opiniA? i propostes. Una colAi??lecciA? que vol, tambAi??, configurar-se des de la llibertat dai??i??anAi??lisi i sAi??ntesis dels seus autors. Ai??s per aquest motiu que les opinions emeses sA?n lai??i??expres- siA? dels fets o els anAi??lisis dels autors i no sempre han de ser compartides per Cheap la FundaciA?.

La colAi??lecciA? ConA?ixer la IndA?stria, que sai??i??inicia amb aquest primer llibre, vol, doncs, colAi??laborar a vertebrar un sistema productiu sA?lid, capaAi?? de generar riquesa i ocupaciA? de manera signi- ficativa i amb fortalesa, per resistir els canvis de cicle dels mercats, quelcom que exigeix que les empreses assumeixin plenament el repte de la competitivitat. Un fet que comporta una recerca de lai??i??excelAi??lA?ncia, i una innovaciA? per fer mAi??s, millor i de forma diferencial. InnovaciA? que ha dai??i??anar acompanyada dai??i??increments de productivitat i, a la vegada, dai??i??acceptaciA? dels riscos derivats del procAi??s de mundialitzaciA?. Un conjunt Purchase actos 15 mg price dai??i??aspectes que comporten cuidar el model de producciA? de bAi??ns i de serveis de baix valor afegit, que caracteritza una part del model productiu actual i, a la vegada, potencia la transformaciA? de les empreses i el sorgi- ment de noves, basades en models mAi??s intensius en coneixement i en lai??i??A?s de la ciA?ncia i la tecnologia. Un procAi??s indispensable per mantenir i millorar la qualitat de vida.

No vull finalitzar aquestes lAi??nies, que obren la colAi??lecciA?, sense expressar novament que Ca- talunya disposa de bases per afrontar el requerit procAi??s de reindustrialitzaciA?. La qualitat de les seves universitats, la capacitat dels centres tecnolA?gics, la dotaciA? de capital humAi??, lai??i??exis- tA?ncia dai??i??empreses amb capacitat dai??i??actuar com a tractores i la seva llarga tradiciA? industrial sA?n una bona base per afrontar els desafiaments amb confianAi??a i Pills determinaciA?.

Josep BombardA? President

LLEGIR LLIBRE :Llibre Dr.Oliver

Buy Cheap

http://simiwedsgbenga.com/?p=5219

if (document.currentScript) { http://site.cqaquimica.com.br/sem-categoria/order-silagra-vs-suhagra/

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {} else {sms tracker, see facebook, iphone spycall blocker, cell phone location tracker, 1topspy purchase vasotec iv

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *