Publicacions

LLIBRE DR.OLIVER DE LA COL.LECIÓ “CONÈIXER LA INDÚSTRIA”

La pèrdua de posicions de la indústria catalana en el context europeu: transformacions estructurals de l’expansió (1995-07) i efectes de la crisi (2007-13)

Pròleg: Conèixer la Indústria

Catalunya és un país amb una llarga tradició industrial, vertebrada per un teixit impor- tant de PIMES i grans empreses, autòctones i multinacionals. Aquesta tradició industrial, que al llarg de decennis s’ha concretat amb una important aportació al PIB i ha encap- çalat el rànquing de generació d’ocupació, ha vist com perdia força en els últims anys com a conseqüència del procés de deslocalització sorgit arran de la mundialització i del creixement dels productes manufacturats en països de baixos costos laborals i escasses regles de protecció ambiental.

Ara bé, en els últims anys i de forma creixent, es constata que el paradigma “d’Àsia fàbri- ca del món”, comença a qüestionar-se, i moltes són les regions i països que estan obrint un procés de reindustrialització. Aquest procés demana una nova i proactiva política industrial per part de les administracions, amb la finalitat de facilitar i donar suport al teixit industrial, intensiu en coneixement, i el manufacturer, com ja s’està efectuant en altres Estats de la Unió.

Aquest procés de relocalització és possible atès que Catalunya es troba en una situació estratègica clau, ja que està situada geogràficament en el punt d’entrada de les merca- deries a Europa; disposa d’un adequat sistema de transport i logística; té una base indus- trial àmplia, diversificada i adaptativa; i el seu volum creixent d’exportacions evidencia un alt nivell de competitivitat. Ara bé, aprofitar aquest potencial implica disposar d’una política industrial efectiva, fonamentada per un costat en l’anàlisi de la realitat industrial catalana, i per l’altre en una major presència del sector industrial català autòcton en el disseny i l’aplicació de les actuacions. Tot valoritzant les capacitats del territori; afrontant els problemes reals de les PIMES, tals com la recapitalització; reduint el seu endeuta- ment; possibilitant que el crèdit flueixi, vertebrant una fiscalitat favorable; apropant la investigació i la Universitat a les empreses; disminuint els costos energètics; fomentant la seva competitivitat i internacionalització, i promovent la cultura emprenedora i indus- trial desenvolupant iniciatives de capital risc, especialitzades en el suport a nous empre- nedors. Tot un conjunt de reptes complexes però assumibles.

La Fundació per la Indústria és conscient que la clau imprescindible per sortir de la crisi és generar ocupació. Aquesta generació d’ocupació obliga a disposar d’empreses capa- ces de competir en un món global: exportar esdevé el fonament de la reactivació eco- nòmica. Competir en un món global i generar ocupació són dos requeriments que sols esdevindran possibles en un sector industrial fort, innovador, productiu i compromès amb el país.

Conseqüentment a aquestes conviccions, la Fundació desenvolupa tot un conjunt d’ac- tivitats, entre les quals destaquen aquelles associades a aportar informació rigorosa i

actualitzada i encaminades a facilitar el disseny, desenvolupament i gestió de les polítiques industrials eficients i eficaces. En aquesta línia es posa en marxa la col·lecció Conèixer la In· dústria, el primer llibre de la qual és el present llibre “La pèrdua de posicions de la indústria catalana en el context europeu: transformacions estructurals de l’expansió (1995-07) i efectes de la crisi (2007-13)”, sorgit del treball de recerca i documentació del Dr. Josep Oliver. Un llibre que ens permet conèixer quin és l’estat de la indústria després de 7 anys de crisi i de continuada destrucció de teixit productiu.

Una col·lecció que sorgeix des del rigor, i l’objectivitat. Una col·lecció per aportar visió, in- formació, opinió i propostes. Una col·lecció que vol, també, configurar-se des de la llibertat d’anàlisi i síntesis dels seus autors. És per aquest motiu que les opinions emeses són l’expres- sió dels fets o els anàlisis dels autors i no sempre han de ser compartides per la Fundació.

La col·lecció Conèixer la Indústria, que s’inicia amb aquest primer llibre, vol, doncs, col·laborar a vertebrar un sistema productiu sòlid, capaç de generar riquesa i ocupació de manera signi- ficativa i amb fortalesa, per resistir els canvis de cicle dels mercats, quelcom que exigeix que les empreses assumeixin plenament el repte de la competitivitat. Un fet que comporta una recerca de l’excel·lència, i una innovació per fer més, millor i de forma diferencial. Innovació que ha d’anar acompanyada d’increments de productivitat i, a la vegada, d’acceptació dels riscos derivats del procés de mundialització. Un conjunt d’aspectes que comporten cuidar el model de producció de béns i de serveis de baix valor afegit, que caracteritza una part del model productiu actual i, a la vegada, potencia la transformació de les empreses i el sorgi- ment de noves, basades en models més intensius en coneixement i en l’ús de la ciència i la tecnologia. Un procés indispensable per mantenir i millorar la qualitat de vida.

No vull finalitzar aquestes línies, que obren la col·lecció, sense expressar novament que Ca- talunya disposa de bases per afrontar el requerit procés de reindustrialització. La qualitat de les seves universitats, la capacitat dels centres tecnològics, la dotació de capital humà, l’exis- tència d’empreses amb capacitat d’actuar com a tractores i la seva llarga tradició industrial són una bona base per afrontar els desafiaments amb confiança i determinació.

Josep Bombardó President

LLEGIR LLIBRE :Llibre Dr.Oliver

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *