General

Generar masivament ocupació, potenciat el sector industrial fent-lo més extens i més competitiu

1. Desenvolupar una política industrial incentivadora de la demanda amb polítiques de compres, de totes les Administracions, orientades a prioritzar les empreses locals igual a com s’actua en altres països, prestant especialment atenció les petites i mitjanes.

2. Ajudar a la recapitalització de les empreses i reduir la seva palanquejament:

  1. Els beneficis que es dediquin a l’ampliació del capital tingui una reducció de la tributació del 80%.
  2. Complir els terminis pel que fa a devolució de l’IVA de les exportacions i facilitar la compensació d’impostos
  3. Promoure societats de garantia recíproca per augmentar el finançament en especial per les pimes.
  4. Compliment de la llei de morositat per part de l’administració pública.
  5. Promoure societats de capital risc per capitalitzar empreses i aprofitar oportunitats d’exportació i d’innovació.

 

3. Apropar la investigació i la Universitat a les empreses, incorporant en la valoració del professorat dels projectes de transferència de coneixement amb PIMES, i posar a disposició de les empreses nous productes i serveis innovadors desenvolupats per equips universitaris. Establir tràmits més àgils al món universitari per a la transferència de tecnologia, i fomentar els contractes de becaris universitaris en empreses amb projectes d’investigació.

 

4. Incentivar la inversió, innovació i transferència arribi a les empreses, garantint la banda ampla a totes les zones industrials, la transformació dels centres tecnològics en centres d’innovació, assumint capacitat en ciència, tecnologia i disseny.

 

5. Disminuir els costos energètics i fomentar la competitivitat